De Volksbank logo de volksbank

De Volksbank en het klimaat

Om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van onze financieringen en beleggingen ontwikkelden wij in 2013 een klimaatwinst- en verliesrekening. Met deze methodiek konden wij zowel de CO2e-uitstoot als vermeden CO2-uitstoot in kaart brengen die wordt veroorzaakt door onze financieringen en investeringen. Dit ter ondersteuning van ons streven naar een klimaatneutrale bankbalans in 2030.

Onze bankmerken voor duurzaamheid asn bank min

Klimaatneutraal betekent voor ons dat de uitgestoten broeikasgassen van de bankbalans, bijvoorbeeld door het financieren van een hypotheek op een woonhuis, gelijk zijn aan vermeden CO2e-emissies, bijvoorbeeld door het financieren van een windpark.

Om meer in lijn te komen met de afspraken uit het Parijsakkoord wordt het streven naar een klimaatneutrale bankbalans in 2030 dit jaar aangepast naar net zero in 2050. Dit betekent een bankbalans met netto nul uitstoot. Dit doen wij door de uitstoot van broeikasgassen van de bankbalans zo dicht mogelijk naar nul te brengen. Gezien de aard van onze balans kunnen we de uitstoot niet volledig naar nul brengen. De resterende uitstoot willen we uit de atmosfeer halen door middel van het financieren van projecten die CO2 absorberen. Dit kan bijvoorbeeld door het financieren van regeneratieve landbouw of biobased projecten. Hiermee gaat net zero een stap verder dan klimaatneutraal. De resterende uitstoot wordt niet gecompenseerd met vermeden uitstoot, maar uit de atmosfeer geabsorbeerd.

De hoofdactiviteiten voor het behalen van een net zero balans zijn te relateren aan drie activa groepen, de leningen die wij op onze bankbalans hebben staan:

  1. Hypotheken: een verdere reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de particuliere hypotheekportefeuille.
  2. Leningen aan MKB: het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen uit MKB leningenportefeuille.
  3. Duurzame projectfinancieringen:
    1. een directe bijdrage aan de net zero doelstelling door het financieren van projecten die broeikasgassen uit de atmosfeer halen en langdurig vastleggen;
    2. een indirecte bijdrage door het financieren van hernieuwbare energieprojecten en andere projecten die bijdragen aan de energietransitie.

Meer hierover is te lezen in ons klimaatactieplan.

Partnership Carbon Accounting Financial (PCAF)
In 2016 waren wij één van de initiatiefnemers bij de oprichting van PCAF. PCAF heeft een uniforme standaard ontwikkeld voor de financiële sector voor het berekenen en rapporteren van gefinancierde emissies. Eind 2022 publiceerde PCAF de laatste versie van deze wereldwijde standaard. Ten opzichte van deze laatste versie wijken wij af op 2 onderdelen; de methodologie op staatsleningen en op hypotheken. Beide wijzigingen passen wij toe tijdens onze overgang naar net zero. Vanaf 2024 rapporteren wij op de voortgang op net zero.

Science Based Targets
Science Based Targets (SBT) onderbouwen de mate waarin en de snelheid waarmee emissies van relevante activiteiten moeten worden gereduceerd om bij te dragen aan een maximale wereldwijde temperatuurstijging van 1,5 graden Celsius. In november 2022 ontving de Volksbank goedkeuring op onze SBT door het Science Based Target Initiatief (SBTi). Hiermee waren wij de eerste Nederlandse bank met gevalideerde Science Based Targets.

Duurzame interne bedrijfvoering
Ook onze eigen bedrijfsvoering draagt bij aan de verduurzaming van de bank én daarmee aan de doelstelling op klimaat. Om in 2050 net zero te zijn moet de uitstoot naar beneden en het elektrificeren van de leasevloot is daarbij een hulpmiddel. Daarom hebben wij ten doel hebben gesteld om het leasewagenpark 100% elektrisch te krijgen zodat we hier maximaal aan kunnen bijdragen. Verder focussen we ons vanuit het facilitaire bedrijf en inkoop op circulaire processen zodat we intern ook in de toekomst een duurzame bedrijfsvoering hebben. Een voorbeeld hiervan zijn de circulaire SNS winkels waar de gebruikte materialen geschikt zijn gemaakt voor recycling en vanwege de flexibiliteit van de inrichting deze langer mee dan gebruikelijk. We compenseren onze rest CO2-uitstoot als gevolg van de interne bedrijfsvoering door de aanschaf van CO2-credits.

Deel dit artikel