Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

Duurzame bedrijfsvoering

Duurzaamheid is een vast onderdeel van onze interne bedrijfsvoering. De Volksbank berekent sinds 2010 de CO2 uitstoot volgens het Greenhouse Gas Protocol en sinds 2013 compenseren we onze uitstoot zodat we klimaatneutraal zijn. In vergelijking met 2015 is de CO2 uitstoot per FTE in 2020 gedaald met 42% naar 0,7 ton CO2 per FTE. De totale bruto CO2 uitstoot van de Volksbank is met 36% gedaald. Onze doelstelling is om in 2024 13% minder CO2 uit te stoten dan in 2019.

VB 00660 1920

Energieverbruik

De Volksbank koopt groene energie in. Daarnaast is onze focus voortdurend gericht op energiebesparing. Zo is de lichtreclame van alle SNS winkels voorzien van LED-verlichting, net als de verlichting in meer dan de helft van de winkels. Nieuwe SNS-winkels worden gasloos uitgevoerd en bestaande winkels worden van het gas afgehaald. Zo is 50% van onze loondienstwinkels al gasloos.

Vervoer

De Volksbank hanteert sinds 2011 het principe van Het Nieuwe Werken (HNW). HNW heeft als gevolg dat de medewerker een deel van zijn tijd Arbo verantwoord thuis mag werken. Afhankelijk van de arbeidsduur varieert dit van 1 tot 3 dagen per week. Aangezien de beste manier van duurzaam reizen, niet reizen is, mag het duidelijk zijn dat door HNW het aantal reisdagen en de daarmee gemoeide CO2-uitstoot sterk is afgenomen.

De Volksbank heeft als doel in 2024 een daling van 13% van de CO2-uitstoot op bedrijfsvoering ten opzichte van 2019. Het leeuwendeel wordt veroorzaakt door reizen voor woon-werkverkeer en zakelijk. Om de CO2-uitstoot terug te dringen kent de Volksbank sinds 2017 een leaseautoregeling waarbij volledig elektrisch het uitgangspunt is. Eind 2020 staat de teller op 50% van het gehele wagenpark van 270 auto’s. Naast de beschikking over een leaseauto heeft elke leaserijder een NS-Business-Card voor zowel woon-werkverkeer als zakelijk. Sinds 2019 kan de medewerker voor woon-werkverkeer op dagbasis kiezen voor een vergoeding voor de fiets, openbaar vervoer of auto. De vergoeding voor de fiets (13ct) is hoger dan voor de auto (9,8ct, maximaal 40km enkele reis), het openbaar vervoer wordt via de NS Business-Card volledig vergoed. Het aantal parkeerplaatsen per vestiging is beperkt. De werkgever faciliteert en beloont, maar de medewerker heeft de vrije keuze. Het effect van dagelijkse flexibiliteit wordt in 2020 voor het eerst gemeten.

Afval

Het terugdringen van plastic is een belangrijke doelstelling binnen de ambitie om steeds minder afval te produceren.De plastic roerstaafjes bij de koffie zijn vervangen door houten staafjes en in het bedrijfsrestaurant zijn de monoverpakkingen zoveel mogelijk afgeschaft. Ten opzichte van 2015 is de hoeveelheid afval per FTE met 61% gedaald in 2020. De hoeveelheid restafval is afgenomen met 52%.

CO2 klimaatcompensatie

De CO2-uitstoot die we niet kunnen vermijden, wordt gecompenseerd via Trees for All. De Volksbank heeft ervoor gekozen om CO2 duurzaam vast te leggen in een gecertificeerd bosproject in het Kibale National Park in Oeganda.

Wat doen we nog meer?

Praktische voorbeelden

 • Voor het fruit op de grote kantoren wordt voor iedere fruitmand een fruitboom in Malawi, Afrika geplant. In 2019 zijn er 2821 fruitbomen geplant.
 • De koffiebekers die gebruikt worden op de grote kantoren worden ingezameld en verwerkt tot toilet- en handdoekpapier.
 • Stichting ICT vanaf Morgen: gebruikte laptops worden opgeknapt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en beschikbaar gesteld aan een weeshuis in Roemenië, een school in Ghana en in Nederland aan scholen, voedselbanken en dementiestichtingen.
 • Koffiebonen hebben UTZ certificering (UTZ Certified is een keurmerk voor koffie en andere producten die afkomstig is van boeren die oog hebben voor mens en milieu. Zij gebruiken bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen en garanderen goede werkomstandigheden voor hun arbeiders.) of Fairtrade (Boeren krijgen een gegarandeerde minimumprijs. En een extra premie, waardoor ze de kans krijgen zich verder te ontwikkelen).
 • De koffiecorner die door de cateraar gerund wordt in Utrecht is volledig CO2 neutraal
 • Door op kantoor water te drinken, dragen we bij aan schoon drinkwater in ontwikkelingslanden
 • De postbezorging door PostNL is CO2 neutraal.
 • Bij de aanschaf van meubilair kijken we allereerst of het noodzakelijk is om het meubilair te vervangen. Bij de aanschaf van nieuwe producten wordt altijd gekeken naar de circulariteit (percentages hergebruikt en herbruikbaar materiaal) en herkomst van het product (bij voorkeur Nederland).
 • Nieuwe SNS-winkels worden volgens het circulaire concept gebouwd. We proberen continu de circulariteitsscore (het percentage van de gebruikte materialen dat hernieuwbaar is) te verhogen. De huidige score ligt tussen de 70 en 81%.
 • Om papierverbruik te beperken is het uitgangspunt om zoveel mogelijk digitaal met de klanten te communiceren. Denk aan het niet meer verzenden van rekeningafschriften en het digitaliseren van aanvraagprocessen. Het gebruikte papier is FSC gecertificeerd.

Verantwoorde inkooporganisatie

Inkoop

Duurzaam inkopen is goed voor het milieu én voor onze portemonnee. De Volksbank onderzoekt daarom in te kopen producten en diensten op hun CO2-uitstoot, levensduur en mogelijkheden voor circulair gebruik. We selecteren leveranciers mede op duurzaamheidscriteria en vragen hen een duurzaamheidsverklaring te tekenen. We letten daarbij niet alleen op het duurzaamheidsbeleid van de leverancier, maar ook op milieu en sociale aspecten die bij de totstandkoming van de producten en diensten komen kijken.

Binnen de Volksbank geldt een centraal vastgesteld inkoopbeleid op basis waarvan wordt gecommuniceerd met de circa 6.000 actieve leveranciers.

We geven leveranciers gelijke kansen. We selecteren de leverancier die het beste aansluit bij onze wensen en eisen tegen de laagste kosten in dat perspectief. Alle inkoopovereenkomsten zijn gebaseerd op de algemene inkoopvoorwaarden van de Volksbank. Daarnaast verwachten we van onze leveranciers dat zij onze duurzaamheidsverklaring ondertekenen. Daarin staan onze voorwaarden met betrekking tot verantwoord ondernemen. De verklaring is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de OESO-richtlijnen, de UN Global Compact en de kernverdragen van de International Labour Organization (ILO). Naast het onderschrijven van deze internationale richtlijnen vragen we leveranciers te voldoen aan vier randvoorwaarden:

 1. Bedrijfsattitude: Verantwoord Ondernemen en dus ook duurzame inkoop vraagt om pioniersgeest, de wil om continu veranderingen te realiseren,met als resultaat verbeteringen voor en in de maatschappij;
 2. Transparantie: de leverancier moet verantwoording kunnen afleggen
  over gemaakte keuzes voor beleid, structuren en samenwerkings-overeenkomsten. De leverancier moet ook transparant en
  helder zijn over het gebruik van producten, diensten en in de voorwaarden daarvan;
 3. Keten overschrijdende verantwoordelijkheid: de leverancier neemt
  verantwoordelijkheid voor duurzaamheid in maar ook buiten de eigen
  productketen en draagt dat ook uit;
 4. Innovatie: de leverancier koppelt (de ontwikkeling van) zijn producten- en dienstenassortiment aan Verantwoord Ondernemen.

De inzet van de samenwerking is continue verbetering van producten vanuit het perspectief Verantwoord Ondernemen.

In gesprek met onze leveranciers

We gaan regelmatig het gesprek aan met onze belangrijkste leveranciers. Dat doen we in de reguliere overleggen waarin we de status en voortgang van de relatie bespreken. Deze overleggen vinden doorgaans één tot vier keer per jaar plaats. Voor die leveranciersrelaties stellen we een Service Level Agreement (SLA) op, waarin we beschrijven waaraan de geleverde diensten moeten voldoen. In de SLA nemen we ook duurzaamheidsaspecten op, zoals bijvoorbeeld ISO 14001 certificering.

In overleggen met de leverancier wordt de voortgang op de SLA besproken en wordt daarmee ook besproken wat de voortgang is op het gebied van duurzaamheid. Indien blijkt dat de prestaties onvoldoende zijn, worden mogelijkheden tot verbetering gezamenlijk besproken en wordt een verbetertraject ingezet. Voldoet het resultaat daarvan niet aan de vooraf gestelde eisen, en zullen eventuele recente wijzigingen van de leverancier deze niet corrigeren, dan bepalen de Volksbank en de leverancier in overleg op welke wijze en op welke termijn zij correcties implementeren of de samenwerking beëindigen.

Vanuit Inkoop geven we invulling aan het duurzaamheidsbeleid en realiseren we aantoonbaar impact door:

 • te sturen op een selectie van artikelgroepen met hoge impact (bijvoorbeeld catering, hardware, reparatie en onderhoud, drukwerk en promotieartikelen);
 • gebruik te maken van de onderwerpenkaarten van Stichting MVO Register voor de betreffende categorie om leveranciers te vragen hoe ze aantoonbaar bezig zijn met de voor hun relevante duurzaamheidsthema’s (gebaseerd op ISO26000). Bijvoorbeeld bij de tenders voor lichtreclame (Signing) en Vergaderen & Overnachten;
 • in de selectiefase bij leveranciers te toetsen hoe ze omgaan met uitbesteding aan derden en de selectie van onderaannemers;
 • gebruik te maken van de database van Stichting MVO Register als marktverkenning. Zo zijn de leasemaatschappijen die in de tender zijn meegenomen allemaal te vinden in het MVO- Register;
 • het opleveren van een MVO-rapport en verificatie hiervan via Stichting MVO Register op te nemen als uitvoeringsvoorwaarde bij tenders in de artikelgroepen met een hoge impact;
 • de inmiddels 58 leveranciers van de Volksbank die met een publicatie in het platform van Stichting MVO Register staan;
 • circulair in te kopen met behulp van de Ladder van Lansink, een veel gebruikte standaard op het gebied van afvalbeheer. Hiermee krijgen we inzicht in de herkomst van gebruikte materialen, mate van herbruikbaarheid en bijvoorbeeld de mogelijkheid om grondstoffen terug te winnen. In de selectiefase toetsen we hoe leveranciers dit toepassen, onder andere bij de inkoop van meubilair en lichtreclame;
 • de duurzaamheidsverklaring als vast onderdeel van het contract met de leveranciers op te nemen voor alle overige contracten en artikelgroepen. In deze verklaring is de ketenverantwoordelijkheid voor duurzame bedrijfsvoering vastgelegd;
 • intern diverse trainingen te verzorgen ten aanzien van het gebruik van het platform van Stichting MVO Register. Deze zijn gevolgd door contractmanagers van de afdelingen Facilitair Bedrijf, HR en IT, en de inkopers. Daarnaast hebben de inkopers ook een basistraining Circulair Inkopen doorlopen.
GB certif Albron Bakery Volksbank CO2 april2020
Certificate Tambopata Bahuaja Biodiversity Rererve

Deel dit artikel