De Volksbank logo de volksbank

Duurzame bedrijfsvoering

Facilitair Bedrijf van de Volksbank speelt een belangrijke rol in het bereiken van een klimaatneutrale bedrijfsvoering en een verantwoorde inkooporganisatie.

Ons manifest verwoordt de ambities van de Volksbank en de rol die wij in de financiële sector willen spelen. We bankieren met de menselijke maat en we willen op termijn klimaatneutraal opereren.

De CO2-uitstoot van onze bedrijfsvoering moet in 2020 met 50% zijn gedaald ten opzichte van 2014. Om dit te meten gebruiken we de uitgangspunten van het Greenhouse Gas Protocol, een internationaal gehanteerde rapportagestandaard. De inkoop moet dan voor 100% aan circulariteitseisen voldoen.

De belangrijkste uitgangspunten die we hanteren zijn: minder gebruiken, langer gebruiken en hergebruiken, vanuit de overtuiging dat zo min mogelijk onvervangbare (steeds schaarser wordende) grondstoffen worden gebruikt en emissies worden beperkt.

Enkele voorbeelden waarmee we de bedrijfsvoering verduurzamen:

 • We kopen zorgvuldig goederen, energie en water in
 • Het (technisch) beheer van de panden verduurzamen
 • Beperken en daarnaast zo goed mogelijk scheiden van afval
 • Te grote papierstromen beperken, het papier dat wordt gebruikt moet aan scherpe milieu-eisen voldoen
 • Duurzaam vervoer faciliteren voor medewerkers en parkeermogelijkheden gefaseerd beperken

CO2 klimaatcompensatie

De CO2-uitstoot die we niet kunnen vermijden, wordt gecompenseerd via één van de door de VN gecontroleerde klimaatcompensatie programma’s. De Volksbank heeft gekozen voor REDD+ verified carbon credits. Deze credits worden ingezet voor het creëren van een economische bufferzone rond 591.119 hectare regenwoud in Peru. De lokale boeren worden ondersteund in hun overstap naar duurzame productie van cacao, waarbij de uitgeputte landbouwgrond hersteld wordt en de natuurlijke habitat voor zeldzame diersoorten beschermd wordt.

Met de inzet van deze credits dragen we bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en onze klimaatneutrale bedrijfsvoering. Zie het Certificate of Carbon Credit Retirement van de Tambupata-Bahuaja Biodiversity Reserve, Peru. Bekijk ook de paragraaf over klimaatneutrale bedrijfsvoering in het jaarverslag 2018.

Verantwoorde inkooporganisatie

Duurzaam inkopen is goed voor het milieu én voor onze portemonnee. We onderzoeken daarom in te kopen producten en diensten op hun CO2-uitstoot, levensduur en mogelijkheden voor circulair gebruik. We selecteren leveranciers mede op duurzaamheidscriteria en vragen hen een duurzaamheidsverklaring te tekenen. We letten daarbij niet alleen op het duurzaamheidsbeleid van de leverancier maar ook op milieu en sociale aspecten die bij de totstandkoming van de producten en diensten komen kijken.

Binnen de Volksbank geldt een centraal vastgesteld inkoopbeleid op basis waarvan wordt gecommuniceerd met de circa 6.000 actieve leveranciers.

We geven leveranciers gelijke kansen. We selecteren de leverancier die het beste aansluit bij onze wensen en eisen tegen de laagste kosten in dat perspectief. Alle inkoopovereenkomsten zijn gebaseerd op de algemene inkoopvoorwaarden van de Volksbank. Daarnaast verwachten we van onze leveranciers dat zij onze duurzaamheidsverklaring ondertekenen. Daarin staan onze voorwaarden met betrekking tot verantwoord ondernemen. De verklaring is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de OESO-richtlijnen, de UN Global Compact en de kernverdragen van de International Labour Organization (ILO). Naast het onderschrijven van deze internationale richtlijnen vragen we leveranciers te voldoen aan vier randvoorwaarden:

 1. Bedrijfsattitude: Verantwoord Ondernemen en dus ook duurzame inkoop vraagt om pioniersgeest, de wil om continu veranderingen te realiseren,met als resultaat verbeteringen voor en in de maatschappij;
 2. Transparantie: de leverancier moet verantwoording kunnen afleggen
  over gemaakte keuzes voor beleid, structuren en samenwerkings-overeenkomsten. De leverancier moet ook transparant en
  helder zijn over het gebruik van producten, diensten en in de voorwaarden daarvan;
 3. Keten overschrijdende verantwoordelijkheid: de leverancier neemt
  verantwoordelijkheid voor duurzaamheid in maar ook buiten de eigen
  productketen en draagt dat ook uit;
 4. Innovatie: de leverancier koppelt (de ontwikkeling van) zijn producten- en dienstenassortiment aan Verantwoord Ondernemen.

De inzet van de samenwerking is continue verbetering van producten vanuit het perspectief Verantwoord Ondernemen.

In gesprek met onze leveranciers

We gaan regelmatig het gesprek aan met onze belangrijkste leveranciers. Dat doen we in de reguliere overleggen waarin we de status en voortgang van de relatie bespreken. Deze overleggen vinden doorgaans één tot vier keer per jaar plaats. Voor die leveranciersrelaties stellen we een Service Level Agreement (SLA) op, waarin we beschrijven waaraan de geleverde diensten moeten voldoen. In de SLA nemen we ook duurzaamheidsaspecten op, zoals bijvoorbeeld ISO 14001 certificering.

In overleggen met de leverancier wordt de voortgang op de SLA besproken en wordt daarmee ook besproken wat de voortgang is op het gebied van duurzaamheid. Indien blijkt dat de prestaties onvoldoende zijn, worden mogelijkheden tot verbetering gezamenlijk besproken en wordt een verbetertraject ingezet. Voldoet het resultaat daarvan niet aan de vooraf gestelde eisen, en zullen eventuele recente wijzigingen van de leverancier deze niet corrigeren, dan bepalen de Volksbank en de leverancier in overleg op welke wijze en op welke termijn zij correcties implementeren of de samenwerking beëindigen.

Deel dit artikel