Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

Europese Benchmark Verordening

Op 1 januari 2018 is de Europese Benchmark Verordening in werking getreden. Dit brengt onder andere mee dat verschillende rentebenchmarks die momenteel worden gebruikt (zoals EURIBOR en LIBOR), mogelijk op enig moment niet meer in de huidige vorm kunnen blijven bestaan of worden gebruikt. Wij zullen hieronder kort ingaan op de gevolgen van de Europese Benchmark Verordening.

Europese verordening 154 696x452

Wat is een benchmark?

Volgens de Europese Benchmark Verordening (EU) 2016 /1011 is een benchmark een index op basis waarvan het uit hoofde van een financieel instrument of een financiële overeenkomst te betalen bedrag of de waarde van een financieel instrument wordt vastgesteld. Een benchmark kan ook een index zijn die wordt gebruikt om de prestaties van een beleggingsfonds te meten.

Benchmarks zijn onder andere van belang voor de bepaling van rendementen van financiële producten, zoals derivaten, obligaties, leningen, hypotheken en geldmarktfondsen, of de betalingen die daaronder moeten worden gedaan.

Europese Benchmark Verordening

De Europese Benchmark Verordening reguleert het aanbieden van benchmarks, het gebruik van benchmarks in financiële producten en het leveren van inputgegevens voor benchmarks. De Europese Benchmark Verordening stelt het aanbieden van benchmarks door beheerders onder toezicht en verbiedt financiële ondernemingen gebruik te maken van niet-geregistreerde benchmarks.

Op basis van Europese regelgeving (zoals de Europese Benchmark Verordening) en internationale standaarden zijn – en worden – verschillende rentebenchmarks (zoals EURIBOR) hervormd, zodat deze benchmarks robuuster, betrouwbaarder en solider worden.

Een voorbeeld van een hervorming is het aanpassen van de onderliggende methodiek die wordt gebruikt voor de berekening van een bestaande benchmark. Hierbij kan worden gedacht aan de aanpassing van de berekeningsmethodiek van EURIBOR, die tegenwoordig meer is gebaseerd op daadwerkelijke transacties dan op quotes die zijn afgegeven door panelbanken. Een ander voorbeeld van een hervorming is het introduceren van nieuwe rentebenchmarks die bestaande benchmarks kunnen vervangen. Hierbij kan worden gedacht aan de nieuwe benchmark €STR die de benchmark EONIA heeft vervangen.

De Volksbank met haar vier merken ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS, is gehouden de verplichtingen uit de Europese Benchmark Verordening na te leven omdat zij een onder toezicht staande financiële onderneming en een ‘gebruiker’ van benchmarks is. Een van de verplichtingen uit de Europese Benchmark Verordening is het opstellen van een ‘solide schriftelijk plan’ (ook wel ‘Fallback Plan’ genoemd). Daarom heeft de Volksbank een Fallback Plan opgesteld.

Fallback Plan

In het Fallback Plan van de Volksbank staan de maatregelen en stappen die de Volksbank neemt wanneer een benchmark inhoudelijk wordt gewijzigd of wanneer een benchmark niet langer wordt aangeboden.

Op hoofdlijnen heeft het Fallback Plan als doel om binnen de Volksbank:

  • een interne procedure in te richten, zodat ontwikkelingen worden gemonitord en de impact wordt bepaald van het wijzigen of niet langer aanbieden van een benchmark;
  • het proces weer te geven vanaf het moment waarop sprake is van een ‘trigger event’ waarna de onderdelen van het Fallback Plan in werking treden, (een voorbeeld van een trigger event is wanneer een benchmark niet langer wordt gepubliceerd door de beheerder ervan of wanneer een beheerder van een benchmark niet op tijd of niet langer staat opgenomen in het daartoe bestemde openbare register van ESMA);
  • één of meerdere geschikte alternatieve benchmarks aan te wijzen die gebruikt kunnen worden ter vervanging van één of meerdere benchmarks die zijn gewijzigd of niet langer worden aangeboden, waarbij wordt aangegeven waarom die vervangende benchmarks geschikte alternatieven zouden zijn; en
  • als het nog niet mogelijk is om één of meerdere geschikte alternatieve benchmarks aan te wijzen, het vermelden van het proces en de stappen om op enig moment een geschikte alternatieve benchmark of een andere maatregel vast te kunnen stellen.

Het is van belang dat het Fallback Plan door ons kan worden uitgevoerd wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer een vervangende rentebenchmark gebruikt zal worden. Dit kan op enig moment leiden tot wijzigingen in uw product en de productdocumentatie. Hierover zal u tijdig worden geïnformeerd.

De Volksbank houdt haar Fallback Plan periodiek en nauwkeurig bij en volgt daarbij zo goed als mogelijk en nauwlettend:

  • de richtlijnen of adviezen van relevante marktorganisaties of autoriteiten (zoals ISDA, ICMA, LMA, ECB, ESMA en diverse werkgroepen die zich bezighouden met de benchmarkontwikkelingen);
  • de ontwikkelingen in de markt, bijvoorbeeld door deel te nemen aan verschillende werkgroepen en door te participeren in overleggen met toezichthouders en brancheorganisaties;
  • de (tijdige) publicatie van een benchmark;
  • de lijst van benchmarks en de identiteit van de beheerders van een benchmark met een vergunning of registratie, zoals opgenomen in het daartoe bestemde openbare register van ESMA;
  • communicatie vanuit de beheerders van de benchmarks die de Volksbank gebruikt en vanuit de toezichthouders van die beheerders; en
  • de IOSCO-beginselen die als wereldwijde normen fungeren voor benchmarks.

De hierboven gegeven omschrijving op hoofdlijnen van het Fallback Plan van de Volksbank dient enkel voor algemene informatieve doeleinden en kan op ieder gewenst moment gewijzigd worden.