De Volksbank logo de volksbank

Europese Benchmark Verordening

Op 1 januari 2018 is de Europese Benchmark Verordening in werking getreden. Dit brengt onder andere met zich mee dat verschillende rentebenchmarks die momenteel worden gebruikt (zoals bijvoorbeeld EURIBOR, EONIA en LIBOR), mogelijk op termijn niet meer in de huidige vorm kunnen blijven voortbestaan of worden gebruikt. Wij zullen hieronder kort ingaan op de gevolgen van de Europese Benchmark Verordening.

Wat is een benchmark?

Volgens de Europese Benchmark Verordening (EU) 2016 /1011 is een benchmark een index op basis waarvan het uit hoofde van een financieel instrument of een financiële overeenkomst te betalen bedrag of de waarde van een financieel instrument wordt vastgesteld. Een benchmark kan ook een index zijn die wordt gebruikt om de prestaties van een beleggingsfonds te meten.

Benchmarks zijn onder andere van belang voor de bepaling van rendementen van financiële producten, zoals derivaten, obligaties, leningen, hypotheken en geldmarktfondsen, of de betalingen die daaronder moeten worden gedaan.

Europese Benchmark Verordening

De Europese Benchmark Verordening reguleert het aanbieden van benchmarks, het gebruik van benchmarks in financiële producten en het leveren van inputgegevens voor benchmarks. De Europese Benchmark Verordening stelt het aanbieden van benchmarks door beheerders onder toezicht en verbiedt binnenkort financiële ondernemingen gebruik te maken van niet-geregistreerde benchmarks.

Op basis van Europese regelgeving (zoals de Europese Benchmark Verordening) en internationale standaarden worden rentebenchmarks, (zoals o.a. EURIBOR, EONIA en LIBOR) hervormd, zodat deze benchmarks meer robuust, betrouwbaar en solide worden.

De hervormingen kunnen enerzijds bestaan uit het aanpassen van de onderliggende methodiek die wordt gebruikt voor de berekening van een bestaande benchmark (zoals het geval bij EURIBOR is dat meer op transacties zal worden gebaseerd, en niet enkel op het afgeven van quotes door panel banken). Anderzijds, worden nieuwe type rentebenchmarks geïntroduceerd, die bestaande benchmarks kunnen gaan vervangen (zoals bij EONIA het geval is).

De Volksbank (waaronder ook haar vier merken ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS) is als onder toezicht staande financiële instelling en als ‘gebruiker’ van benchmarks gehouden om de Europese Benchmark Verordening na te leven. De Volksbank heeft in dat verband een ‘solide schriftelijk plan’ opgesteld (ook wel ‘Fallback Plan’ genoemd).

Fallback Plan

Het Fallback Plan van de Volksbank vermeldt de maatregelen en stappen die de Volksbank neemt indien een benchmark inhoudelijk wordt gewijzigd of wanneer een benchmark niet langer wordt aangeboden.

Op hoofdlijnen heeft het Fallback Plan als doel om binnen de Volksbank:

 • een interne procedure in te richten, zodat ontwikkelingen worden gemonitord en de impact wordt bepaald van het wijzigen of niet langer aanbieden van een benchmark;
 • het proces weer te geven van verschillende ‘trigger events’ waardoor de hierna genoemde onderdelen van het Fallback Plan in werking treden (een voorbeeld van een ‘trigger event’ is wanneer een benchmark niet langer wordt gepubliceerd door de beheerder ervan, of dat een beheerder van een benchmark niet op tijd of niet langer staat opgenomen in het daartoe bestemde openbare register van ESMA);
 • indien mogelijk, reeds te voorzien in één of meerdere geschikte alternatieve benchmarks, die gebruikt kunnen worden ter vervanging van één of meerdere benchmarks die zijn gewijzigd of niet langer worden aangeboden;
 • waarbij wordt aangegeven waarom die vervangende benchmarks geschikte alternatieven zouden zijn; en
 • indien het nog niet mogelijk is om één of meerdere geschikte alternatieve benchmarks aan te wijzen, dan vermeldt het Fallback Plan, het proces en de stappen om op enig moment een geschikte alternatieve benchmark of een andere maatregel vast te kunnen stellen.

Het is van belang dat het Fallback Plan door ons kan worden uitgevoerd wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer een vervangende rentebenchmark gebruikt zal worden Dit kan op enig moment tot wijzigingen in uw product leiden en tevens tot een aanpassing van de productdocumentatie. Hierover zal u tijdig worden geïnformeerd.

De Volksbank houdt haar Fallback Plan periodiek en nauwkeurig bij en volgt daarbij zo goed als mogelijk en nauwlettend:

 • de richtlijnen of adviezen van relevante marktorganisaties of autoriteiten (zoals ISDA, ICMA, LMA, ECB, ESMA en diverse werkgroepen die zich bezig houden met de benchmark ontwikkelingen);
 • de ontwikkelingen in de markt (zo nemen wij deel aan verschillende werkgroepen en participeren wij in overleg met toezichthouders, de ECB en brancheorganisaties);
 • of een benchmark gepubliceerd is;
 • de lijst van benchmarks en de identiteit van de beheerders van een benchmark met een vergunning of registratie, zoals opgenomen in het daartoe bestemde openbare register van ESMA;
 • communicatie vanuit de beheerders van door de Volksbank gebruikte benchmarks en haar toezichthouders;
 • de IOSCO-beginselen die als wereldwijde normen fungeren voor benchmarks.

De hierboven gegeven omschrijving op hoofdlijnen van het Fallback Plan van de Volksbank, dient enkel voor algemene informatieve doeleinden en kan op ieder gewenst moment gewijzigd worden.