De Volksbank logo de volksbank

Compliance

De Volksbank kan alleen succesvol zijn als zij het vertrouwen heeft van haar stakeholders. In alles wat wij doen is integriteit een belangrijke voorwaarde om dit vertrouwen duurzaam veilig te stellen. De Volksbank behandelt integriteit op een manier die bij haar past, vanuit haar overtuiging als duurzame financiële dienstverlener en met het oog op het dienen van het klantbelang op langere termijn.

Impact van sancties op betalingen van en naar Rusland
In de afgelopen dagen zijn onder andere vanuit de Europese Unie tal van sancties opgelegd aan Rusland. Daaruit vloeien acties voort waar Nederlandse banken invulling aan geven. De sancties hebben impact op betalingen van onze klanten. Door de sancties is geld overmaken naar Rusland niet meer mogelijk. Inkomende betalingen uit Rusland zijn slechts beperkt mogelijk. We hopen op uw begrip.

Integriteit, manifest en bankierseed
Integriteit ligt ook aan de basis van het Manifest van de Volksbank, met de vier kernthema’s die het inhoud geven: duurzaamheid, mens voor mens, nut in plaats van rendement en financiële weerbaarheid. Integriteit is vertaald naar gedragsregels die gelden voor alle medewerkers binnen de organisatie. De bankensector heeft de bankierseed geïntroduceerd om een cultuuromslag in de financiële sector teweeg te brengen. Op deze manier wil de sector bijdragen aan het herstel van het vertrouwen van consumenten en van de samenleving. De Volksbank ziet de bankierseed als een bevestiging van haar Manifest. De Volksbank vindt het dan ook vanzelfsprekend dat haar medewerkers de bankierseed afleggen én zich onderwerpen aan het bancaire tuchtrecht. Door het afleggen van de bankierseed zijn medewerkers persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van de sectorbrede gedragsregels van de NVB, die in lijn zijn met onze Gedragscode ‘Gezond Verstand, Gezond Geweten’.

Gezond verstand als leidraad
Maar integriteit kan niet altijd door regels en procedures worden gegarandeerd. Nieuwe dilemma’s zullen zich altijd voordoen. De Volksbank verwacht dan ook van haar medewerkers dat zij hun gezonde verstand leidend laten zijn in de dagelijkse werkzaamheden. Zij streeft daarbij naar een open cultuur waarin het aangaan van de dialoog over integriteitsdilemma’s zonder terughoudendheid kan plaatsvinden.

Compliance als onderdeel van drie verdedigingslinies
De merken en bedrijfsonderdelen van de Volksbank zijn, als eerste lijn, verantwoordelijk voor een integere bedrijfsvoering. De directie van de Volksbank is eindverantwoordelijk. Merkoverstijgende vraagstukken op het gebied van niet-financiële risico’s worden behandeld in een daarvoor ingesteld comité, het ORC ofwel Operational Risk Committee.

De afdeling Compliance zet zich vanuit haar tweedelijns verantwoordelijkheid in voor de handhaving en bevordering van een integere bedrijfsvoering. Zij doet dit onder meer door het ontwikkelen en vastleggen van integriteitskaders, het monitoren op de naleving van deze kaders en het geven van advies over integriteitsvraagstukken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt op basis van vier integriteitspijlers:

  • Medewerkers
  • Producten en diensten
  • Klanten
  • Samenwerkingsverbanden

De afdeling Compliance voert haar taken onafhankelijk uit. Dit betekent dat zij los staat van de merken en bedrijfsonderdelen van de Volksbank en in haar oordeelsvorming de belangen van alle stakeholders meeweegt. De Compliance Officers rapporteren hiërarchisch aan de Directeur Compliance. De directeur rapporteert hiërarchisch aan de CRO, heeft een functionele rapportagelijn naar de CEO en heeft de mogelijkheid te escaleren naar de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank. De derde lijn wordt gevormd door Audit.

Hieronder een aantal regelingen, procedures en verordeningen die raken aan compliance.