Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

Onze Raad van Commissarissen

Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar, die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de Raad van Commissarissen. Bij benoeming of herbenoeming wordt rekening gehouden met de profielschets van de Raad van Commissarissen, het functioneren van de betrokkene, de zittingstermijn en overige te bepalen criteria. De Raad van Commissarissen vergadert minstens zes keer per jaar volgens een jaarlijks op te stellen schema. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. De Raad van Commissarissen heeft een reglement vastgesteld ter uitwerking van en aanvulling op een aantal bepalingen uit de statuten. In dit reglement staan onder andere aanvullende bevoegdheden. Alle RvC-leden hebben verklaard met de inhoud van het reglement akkoord te gaan en de daarin opgenomen regels na te leven.