De Volksbank logo de volksbank

Risicobeleid

Ons risicobeleid is sterk verbonden met de missie, ambitie en strategie van de Volksbank. Daarnaast speelt ook ons Manifest een rol bij de manier waarop risico’s binnen onze bank worden gewogen en beheerst. Hierbij beperken wij ons niet alleen tot financiële risico’s, maar worden ook niet-financiële risico’s (zoals bijvoorbeeld operationeel risico) en strategische risico’s (waaronder sustainability risico en reputatierisico) in ons risicobeleid meegenomen.

De totale opzet van het risicomanagement binnen de Volksbank is beschreven in het Enterprise Risk Management Framework (ERMF), waaronder een jaarlijks assessment van de strategische risico’s op de lange termijn (voor een holistische benadering).

De Directie is (eind) verantwoordelijk voor het risicobeleid binnen de Volksbank. De RvC houdt hier toezicht op. Om de adequaatheid van het risicomanagement framework aan te tonen worden de risicostrategie, het risk management charter en de kern ERM beleidsdocumentatie jaarlijks aan de RvC voorgelegd en besproken. Hiernaast wordt de risicobereidheid van de bank ieder jaar ter goedkeuring aan de RvC voorgelegd. Dit geldt ook voor tussentijdse materiële wijzigingen.

De RvC houdt toezicht op het risicobeleid en risicobeheersings- en controlesystemen. Het risicoprofiel van de bank en de risicobereidheid wordt periodiek in de RvC besproken. De RvC kan op basis hiervan op strategisch niveau beoordelen of de kapitaalallocatie en het liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming is met de goedgekeurde risicobereidheid en of de bedrijfsactiviteiten hier in algemene zin binnen passen. Hierbij wordt de RvC geadviseerd door de Risk & Compliance Commissie en de Audit Commissie.