De Volksbank logo de volksbank

Risicobeleid

Ons gematigd risicobeleid is sterk verbonden met de missie, ambitie en strategie van de Volksbank. Daarnaast speelt ook ons manifest een rol bij de manier waarop risico’s binnen onze bank worden beheerst. Hierbij beperken wij ons niet alleen tot louter financiële risico’s, maar worden ook niet-financiële risico’s (zoals bijvoorbeeld operationeel risico) in ons risicobeleid meegenomen. In dit kader is een nieuw Integrated Control Framework (ICF) ontwikkeld.

Zoals eerder aangegeven is de Directie verantwoordelijk voor het risicobeleid binnen de Volksbank. De RvC houdt hier toezicht op. Om dit te kunnen waarborgen wordt de risicobereidheid ieder jaar ter goedkeuring aan de RvC voorgelegd. Dit geldt ook voor tussentijdse materiële wijzigingen. De RvC beoordeelt vervolgens op strategisch niveau of de kapitaalallocatie en het liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming zijn met de goedgekeurde risicobereidheid en of de bedrijfsactiviteiten hier in algemene zin binnen passen. Daarnaast houdt de RvC ook toezicht op het door de Directie gevoerde risicobeleid.

Bij het toezicht houden op het risicobeleid en risicobeheersings- en controlesystemen, wordt de RvC geadviseerd door de Risico Commissie en de Audit Commissie.

Lees meer over het risicobeleid in 2018