De Volksbank logo de volksbank

Risicobeleid

Ons risicobeleid is verbonden met de missie, ambitie en strategie van de Volksbank. De risico’s binnen onze bank worden gewogen en beheerst en de governance en het framework is opgezet conform regelgeving. Hierbij zijn zowel de financiële risico’s, als ook de niet-financiële risico’s (waaronder bijvoorbeeld operationeel risico) en strategische risico’s (waaronder sustainability risico en reputatierisico) in opgenomen in het risicobeleid.

De opzet van het risicomanagement binnen de Volksbank is beschreven in het Enterprise Risk Management Framework (ERMF), waaronder een jaarlijks assessment van de strategische risico’s op de lange termijn (voor een holistische benadering).

De ExBo (Executive Board) is (eind)verantwoordelijk voor het risicobeleid binnen de Volksbank. De RvC houdt hier toezicht op. Om de adequaatheid van het risicomanagement framework aan te tonen worden de risicostrategie, het risk management charter en beleidsdocumentatie van EC Risk jaarlijks aan de RvC voorgelegd en besproken. Hiernaast wordt de risicobereidheid van de bank ieder jaar ter goedkeuring aan de RvC voorgelegd. Dit geldt ook voor tussentijdse materiële wijzigingen.

De RvC houdt toezicht op het risicobeleid en risicobeheersings- en controlesystemen. Het risicoprofiel van de bank en de risicobereidheid wordt periodiek in de RvC besproken. De RvC kan op basis hiervan op strategisch niveau beoordelen of de kapitaalallocatie en het liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming is met de goedgekeurde risicobereidheid en of de bedrijfsactiviteiten hier in algemene zin binnen passen. Hierbij wordt de RvC geadviseerd door de Risk & Compliance Commissie en de Audit Commissie.