De Volksbank logo de volksbank

de Raad van Commissarissen

De leden van de RvC zijn gecommitteerd en bereid voldoende tijd voor hun belangrijke taak vrij te maken. Zij zijn zich bewust van de maatschappelijke rol van de Volksbank en van de belangen van de verschillende stakeholders. De RvC vergaderde zes keer in 2020. Door deels onvoorziene wisselingen in de Directie en de bestuursdynamiek in 2020 heeft de RvC ook veelvuldig buiten de reguliere vergadercyclus vergaderd. Bij vrijwel iedere vergadering was de voltallige RvC aanwezig. Bij afwezigheid (van een deel van de vergadering) heeft de betreffende commissaris in de regel aan de voorzitter, dan wel aan de voltallige RvC, zijn of haar input gegeven op de te bespreken onderwerpen.

Alle leden van de RvC zijn zich bewust van de maatschappelijke rol die de Volksbank vervult en van de belangen van de verschillende stakeholders. Dit wordt ook tot uiting gebracht in de strategie van de Volksbank, namelijk het optimaliseren van gedeelde waarde van de stakeholders. De RvC neemt dit altijd mee bij haar taakvervulling.

Conform de Code Banken heeft de RvC zowel een Risk & Compliance Commissie, als een Audit Commissie ingericht. Daarnaast heeft de RvC ook een Mens en Organisatie Commissie samengesteld. Deze commissies bestaan uit leden van de RvC. Bij hun aanstelling is rekening gehouden met hun individuele competenties en ervaring en met de samenstelling van de RvC. Zij beschikken o.a. over grondige kennis van financiële verslaglegging, interne beheersing, audit, IT en human resource management. Iedere commissie beschikt over een eigen reglement. Deze reglementen zijn gepubliceerd op onze website. In de reglementen is opgenomen wat de rol en verantwoordelijkheid van de desbetreffende commissie is, hoe de commissie is samengesteld en de wijze waarop de taken van de commissie worden uitgevoerd. Alle leden van de commissies van de RvC zijn onafhankelijk.

De Volksbank heeft een PE (permanente educatie)-programma voor de leden van de RvC. Het doel hiervan is het op peil houden, verbreden en verdiepen van hun kennis en deskundigheid. Het programma omvat zowel financiële als niet-financiële thema’s. Onderwerpen zoals corporate governance, zorgplichten ten aanzien van het belang van de klant, integriteit, gedrag en cultuur, risicomanagement, financiële verslaggeving, audit, maar ook relevante ontwikkelingen binnen de bank en binnen de financiële sector komen aan bod. Het PE-programma is zowel gericht op de RvC als geheel, als op de individuele leden van hiervan. Daar waar nodig verbreden en verdiepen de leden van de RvC hun kennis en deskundigheid ook op individuele basis, afhankelijk van de positie die zij binnen de RvC bekleden en hun kennis en deskundigheid. Naast het PE-programma volgen nieuwe leden van de Directie en de RvC ook een op maat gemaakt onboarding programma, inclusief het introductieprogramma OPEN.

Alle leden van de RvC worden jaarlijks beoordeeld op hun functioneren. Daarnaast bespreekt de RvC jaarlijks, buiten aanwezigheid van de Directie, ook haar eigen functioneren en dat van de commissies. Hier wordt gekeken of de RvC nog steeds beschikt over de noodzakelijke deskundigheid. Ook wordt hier gekeken naar de effectiviteit van het programma van permanente educatie. Deze zelfevaluatie vindt eens per drie jaar plaats onder onafhankelijke, externe begeleiding.