De Volksbank logo de volksbank

Executive Committee

Het Executive Committee (ExCo) is onder meer verantwoordelijk voor het bestuur, (het laten uitvoeren van) het (risico)beleid, de governance en de belangrijkste personele beslissingen binnen de Volksbank. Het ExCo zorgt voor een organisatiestructuur die effectieve besluitvorming, verantwoording en transparantie bevordert en waarborgt een adequaat risicobeheer. Voor de realisatie van het nieuwe strategisch plan 2021-2025 loopt een aantal grote verandertrajecten voor de transitie naar een meer eenvoudige, klantgerichte, flexibele organisatie met een ‘agile way of working’.

Binnen de Executive Board (ExBo) is een Chief Risk Officer (CRO) benoemd, die primair verantwoordelijk is voor het risicomanagement, de ontwikkeling en implementatie ervan. Daarnaast houdt de CRO toezicht op de verschillende bedrijfsrisico’s. De CRO is verantwoordelijk voor het formuleren van de risicobereidheid van het bankbrede Risk Appetite Statement en het doorvertalen hiervan naar de concrete risicobeheersing. De CRO opereert onafhankelijk van de business en heeft daarom geen commerciële aandachtsgebieden. In het risicobeleid wordt rekening gehouden met strategische, financiële en niet-financiële risico’s.

Als strategische risico’s worden op dit moment business risk, organisational risk, sustainability risk en (overkoepelend) reputatierisico aangemerkt. Voorbeelden van financiële risico’s zijn kredietrisico en liquiditeitsrisico. Niet-financiële risico’s zijn bijvoorbeeld operationele risico’s, compliance- en modelrisico’s. Omdat de CRO lid is van de ExBo wordt gewaarborgd dat het gematigd risicoprofiel van de Volksbank betrokken wordt bij alle materiële beslissingen. Bij het uitoefenen van de risicobeheersfunctie houdt de bank rekening met systeemrisico’s. Hiermee worden de risico's bedoeld die de bank loopt door verstoringen van het financiële systeem. Negatieve effecten daarvan kunnen niet alleen ernstige gevolgen hebben voor dat financiële systeem, maar ook voor de reële economie. Dit systeemrisico wordt bijvoorbeeld meegenomen in de stresstesten die onze bank regelmatig uitvoert.

De Volksbank beschikt over een PE (permanente educatie)-programma voor de leden van het ExCo. Het doel hiervan is het op peil houden, verbreden en verdiepen van hun kennis en deskundigheid. Het programma omvat zowel financiële als niet-financiële thema’s. Onderwerpen zoals corporate governance, zorgplichten, integriteit, gedrag en cultuur, risicomanagement, financiële verslaggeving, audit, maar ook relevante ontwikkelingen binnen de bank en binnen de financiële sector komen aan bod.

Het PE-programma is zowel gericht op het ExCo als geheel, als op de individuele leden van hiervan. Daar waar nodig verbreden en verdiepen de leden van het ExCo hun kennis en deskundigheid ook op individuele basis, afhankelijk van de positie die zij binnen de ExCo bekleden en hun kennis en deskundigheid. Voor nieuwe leden van het ExCo en de RvC wordt een kennismakingsprogramma gemaakt en zij volgen tijdens hun introductie ook - zoals elke medewerker van de Volksbank - het algemene introductieprogramma OPEN.