De Volksbank logo de volksbank

Beloningsbeleid

De Volksbank voert een beloningsbeleid dat is gebaseerd op ons Manifest, onze ambitie van gedeelde waarde, ons profiel van een maatschappelijke bank en het gematigd risicoprofiel van de bank. Het beloningsbeleid geldt voor alle medewerkers van de Volksbank. Daarnaast is er een apart beloningsbeleid voor de ExBo en RvC. Het beleid voldoet aan alle wet- en regelgeving en wordt frequent getoetst.

De beloningsrisico’s, de beheersing en beperking daarvan worden periodiek in kaart gebracht door middel van een risicoanalyse beloningen.

Het beloningsbeleid is de afgelopen jaren steeds meer in lijn gebracht met de bank die we willen zijn. Bankieren met de menselijke maat vraagt om een beloningsbeleid dat daarbij past. Het beloningsbeleid van de Volksbank is gebaseerd op ons Manifest, onze ambitie van gedeelde waarde, ons profiel van een maatschappelijke bank en het lage risicoprofiel van de bank. Dat betekent dat we doelen stellen die gericht zijn op het creëren van gedeelde waarde voor alle stakeholders. In een gelijke situatie word je gelijk beloond, verschillen in bijvoorbeeld geslacht of etnische achtergrond hebben geen invloed op de beloning en/of waardering. De vergoeding van de ExBo staat in redelijke verhouding tot de salarissen van de medewerkers en tot de gemiddelde beloning in Nederland. Variabele beloning vinden wij niet passen bij het maatschappelijke karakter van onze bank en om die reden is er geen variabele beloning van toepassing.

Binnen de Volksbank wordt een beloningsbeleid gehanteerd waarbij de vergoeding van de RvC en van het ExCo lager ligt dan de mediaan van de benchmarkgroepen van financiële en niet-financiële organisaties in Nederland.

Het beloningsbeleid voldoet aan de relevante juridische vereisten zoals weergegeven in o.a. de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo), de Wet bonusverbod (zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft)), de Regeling beheerst beloningsbeleid, de Nederlandse Corporate Governance Code en de Code Banken. De Volksbank heeft geen regelingen variabele beloning.