De Volksbank logo de volksbank

Beheerste en integere bedrijfsvoering

De missie van de Volksbank is beschreven in ons manifest: bankieren met de menselijke maat. Dit sluit aan op de wens van de maatschappij om invulling te geven aan dienstbaar bankieren. Om deze missie waar te maken, heeft de Volksbank een uitdagende ambitie geformuleerd, het optimaliseren van gedeelde waarde. Hiermee bedoelen we dat de Volksbank de belangen van klanten, maatschappij, medewerkers en aandeelhouder(s) in samenhang dient.

Met onze kernactiviteiten creëren we nut voor de klant, nemen we verantwoordelijkheid voor de maatschappij, bieden we medewerkers zingeving en behalen we rendement voor de aandeelhouder. Om onze ambitie te realiseren, richten we ons de komende jaren op drie pijlers: de nadrukkelijke profilering als maatschappelijke bank, een eenvoudige en efficiënte bedrijfsvoering, en een innovatieprofiel van slimme toepasser. Onze missie en ambitie hebben wij vertaald naar doelstellingen voor de lange termijn. De Volksbank heeft een gematigd risicoprofiel en een beleid voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ons risicomanagement beschermt de gedeelde waarde-ambitie en ondersteunt het rendement voor alle belanghebbenden, nu en later. Zie ook het strategisch rapport (2018).

De statutaire directie van de Volksbank (de Directie) zorgt ervoor dat de medewerkers bekend zijn en blijven met alle regels, waarden en normen die gelden. De Raad van Commissarissen van de Volksbank (de RvC) ziet hierop toe. De Directie en RvC hebben een voorbeeldfunctie voor alle medewerkers van de Volksbank. Zij moedigen medewerkers aan om met elkaar in gesprek te gaan en blijven. Ook als het om onderwerpen gaat die gevoelig liggen. Het is belangrijk om lef te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. De doorlopende aandacht voor deze onderwerpen komt onder andere tot uiting op ons intranet. Ook worden er op regelmatige basis bijeenkomsten gehouden over relevante thema’s, zoals risicobeheersing en compliance.

Wij vinden het erg belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de missie, ambitie en strategie van de Volksbank en dat zij daar in overeenstemming mee handelen. De interne gedragscode 'Gezond verstand, gezond geweten' heeft een centrale plaats binnen de Volksbank en normeert het handelen van onze medewerkers. Alle medewerkers van de Volksbank worden aangesproken op vakbekwaamheid. Zij die contact met klanten hebben, zijn verplicht hun Wft-diploma’s te behalen. De medewerkers zonder klantcontact bieden we de Basis Check aan waarin ze de basisbeginselen van het bankieren leren. Daarna blijven medewerkers via een Permanente Educatie-tool op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen. Ook stimuleren we medewerkers zich permanent te informeren en bij te scholen via het intranet, interne en externe cursussen, presentaties en periodieke nieuwsbrieven. De Directie en RvC hebben een voorbeeldfunctie voor alle medewerkers van de Volksbank. De werkwaarden ‘ken je klant’, ‘versta je vak’ en ‘toon lef’ staan centraal. Naast deze gedragscode werkt ook het Manifest door in de dagelijkse gang van zaken van de Volksbank.

Er is voortdurende focus op de verbetering van de eigen bedrijfsvoering. 'Huis op orde' is de verzamelnaam voor het portfolio van bankbrede programma’s die hieraan bijdragen. De afdeling Waardestroom, Data en Informatiemanagement (WDI) houdt zich bijvoorbeeld bezig met de coördinatie en het beleid van datakwaliteit en (data) privacy.

Het systeem van risicobeheersing waarborgt goede checks en balances. Naast het Integrated Control Framework (ICF) draagt het risicobeleidskader, de zogenaamde Risk Management Policies (RMP’s), hieraan bij. De compliance-afdeling heeft een onafhankelijke positie en kent een directe rapportagelijn naar de Directie en de RvC.

De Directie vervult een voorbeeldfunctie voor alle medewerkers van onze bank. Zowel gezamenlijk als afzonderlijk zijn zij zich er in hun handelen van bewust dat zij een belangrijke rol vervullen voor de cultuur van de Volksbank. Om dit te waarborgen, neemt de RvC dit aspect mee in haar jaarlijkse beoordeling van de Directie.

Het is belangrijk dat de samenleving kan rekenen op een stabiele, dienstbare en betrouwbare bancaire sector die producten en diensten levert die aansluiten bij de wensen van de klanten. Het is daarbij belangrijk dat klanten voldoende keuzevrijheid hebben. Om daar invulling aan te geven, heeft de Volksbank de ambitie geformuleerd van het optimaliseren van gedeelde waarde.

Gedeelde waarde richt zich op zowel maatschappelijke en economische als financiële en niet-financiële aspecten, die hand in hand gaan. De Volksbank streeft naar het optimaliseren van deze gedeelde waarde door het leveren van nut voor klanten, het nemen van verantwoordelijkheid voor de maatschappij, het zorgen voor zingeving voor medewerkers en het behalen van rendement voor de aandeelhouder(s).

Ons introductieprogramma OPEN laat nieuwe medewerkers kennismaken met de Volksbank. Zo bouwen zij direct een netwerk met collega's op. Zij delen hun frisse blik en helpen op die manier de Volksbank zich te blijven ontwikkelen en innoveren. Tijdens OPEN is er ruimschoots aandacht voor alle (zelf)regulering die van toepassing is. Naast de gedragscode, ons Manifest en formele regelgeving komen ook de bankierseed en het bancaire tuchtrecht aan bod.

De Volksbank organiseert interne cursussen en themabijeenkomsten. Hierin worden medewerkers bijgeschoold op het gebied van nieuwe ontwikkelingen in de markt, de toepasselijke regelgeving en de naleving daarvan. Voorbeelden hiervan zijn de themabijeenkomsten over verschillende onderwerpen op het gebied van risicomanagement, balance sheet management, privacy, cyber resilience en sanctieregelgeving.