De Volksbank logo de volksbank

Beheerste en integere bedrijfsvoering

De Volksbank zet de komende jaren in op groei door het versterken van de relaties met de klanten van onze bankmerken en het verder vergroten van onze maatschappelijke impact. Dat doen we vanuit onze missie om te bankieren met de menselijke maat. Samen met onze vier bankmerken investeren we in een beter Nederland. Ieder merk draagt vanuit een eigen onderscheidend en maatschappelijk profiel bij aan onze gezamenlijke belofte: beter voor elkaar.

Onze missie is bankieren met de menselijke maat. Dat doen we door gedeelde waarde te creëren voor al onze belanghebbenden: klanten, maatschappij, medewerkers en aandeelhouder(s). Voor iedere groep belanghebbenden hebben we objectieve lange termijn doelstellingen vastgesteld. Ons risicobeleid is sterk verbonden met de missie, ambitie en strategie van de Volksbank. Daarnaast speelt ook ons Manifest een rol bij de manier waarop risico’s binnen onze bank worden gewogen en beheerst.

Het Executive Committee (bestaande uit de statutaire directie en Senior Executives, hierna ‘het ExCo’) van de Volksbank zorgt ervoor dat de medewerkers bekend zijn en blijven met alle regels, waarden en normen die gelden. De raad van commissarissen van de Volksbank (hierna ‘de RvC’) ziet hierop toe. Het ExCo en de RvC hebben een voorbeeldfunctie voor alle medewerkers van de Volksbank. Zij moedigen medewerkers aan om met elkaar in gesprek te gaan en blijven. Ook als het om onderwerpen gaat die lastiger te bespreken zijn. Het is belangrijk om lef te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. De doorlopende aandacht voor deze onderwerpen komt onder andere tot uiting op ons intranet en in e-learnings. Er worden op regelmatige basis bijeenkomsten gehouden over relevante thema’s, zoals risicobeheersing, compliance en duurzaamheid.

Wij vinden het erg belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de missie, ambitie en strategie van de Volksbank en dat zij daar in overeenstemming mee handelen. De interne gedragscode 'Gezond verstand, gezond geweten' heeft een centrale plaats binnen de Volksbank en normeert het handelen van onze medewerkers. Alle medewerkers van de Volksbank worden aangesproken op vakbekwaamheid. Degenen met klantcontact zijn verplicht hun Wft-diploma’s te behalen. De medewerkers zonder klantcontact bieden we de Basis Check aan waarin ze de basisbeginselen van het bankieren leren. Daarna blijven medewerkers via tooling voor permanente educatie op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen. Ook stimuleren we medewerkers zich permanent te informeren en bij te scholen via het interne LXP platform, interne en externe cursussen, presentaties en periodieke nieuwsbrieven. Het ExCo en de RvC hebben een voorbeeldfunctie voor alle medewerkers van de Volksbank en hebben een eigen programma voor permanente educatie.

Er is voortdurende focus op de verbetering van de eigen bedrijfsvoering. “Huis op orde” is de verzamelnaam voor het portfolio van bankbrede programma’s die hieraan bijdragen. Het programma ‘Deltawerken’ is een voorbeeld van een ’Huis op orde’ programma.

Het systeem van risicobeheersing waarborgt goede checks en balances. Naast het ICF draagt het risicobeleidskader, het zogenaamde House of Policies, hieraan bij. De afdeling Compliance heeft een onafhankelijke positie en kent een directe rapportagelijn naar het ExCo en de RvC. Eén van de adviserende commissies van de RvC is het Risk & Compliance Committee, waarin diverse aan Compliance gerelateerde onderwerpen op regelmatige basis aan de orde komen.

Het ExCo vervult een voorbeeldfunctie voor alle medewerkers van onze bank. Zowel gezamenlijk als afzonderlijk zijn zij zich er in hun handelen van bewust dat zij een belangrijke rol vervullen voor de cultuur van de Volksbank. Er zijn doelstellingen op het gebied van medewerkerstevredenheid (‘Oprechte aandacht voor de medewerker’) en inclusiviteit (‘Ik voel mij thuis bij de Volksbank’) die jaarlijks worden meegenomen in de beoordeling van het ExCo.

Het is belangrijk dat de samenleving kan rekenen op een stabiele, dienstbare en betrouwbare bancaire sector die producten en diensten levert die aansluiten bij de wensen van de klanten. Het is daarbij belangrijk dat klanten voldoende keuzevrijheid hebben. Om daar invulling aan te geven, heeft de Volksbank de ambitie geformuleerd van het optimaliseren van gedeelde waarde. Gedeelde waarde richt zich op zowel maatschappelijke en economische als financiële en niet-financiële aspecten, die hand in hand gaan. De Volksbank streeft naar het optimaliseren van deze gedeelde waarde.

Het introductieprogramma OPEN laat nieuwe medewerkers kennis maken met de Volksbank. Zo bouwen zij direct een netwerk met collega's op. Zij delen hun frisse blik en helpen op die manier de Volksbank zich te blijven ontwikkelen en innoveren. Tijdens OPEN is er ruimschoots aandacht voor alle (zelf)regulering die van toepassing is. Naast de gedragscode, ons Manifest en formele regelgeving, komen ook de bankierseed en het bancaire tuchtrecht aan bod.

De Volksbank organiseert interne trainingen en themabijeenkomsten. Hierin worden medewerkers bijgeschoold o.a. op het gebied van nieuwe ontwikkelingen in de markt, de toepasselijke regelgeving en de naleving daarvan. Voorbeelden hiervan zijn de themabijeenkomsten over (verschillende onderwerpen op het gebied van) risicomanagement, balance sheet management, privacy, cyber resilience en sanctieregelgeving.