Verantwoorde inkooporganisatie

Duurzaam inkopen is goed voor het milieu én voor onze portemonnee. We onderzoeken daarom in te kopen producten en diensten op hun CO2-uitstoot, levensduur en mogelijkheden voor circulair gebruik.

We selecteren leveranciers mede op duurzaamheidscriteria en vragen hen een duurzaamheidsverklaring te tekenen. We letten daarbij niet alleen op het duurzaamheidsbeleid van de leverancier maar ook op milieu en sociale aspecten die bij de totstandkoming van de producten en diensten komen kijken.

De inkooporganisatie en het inkoopproces

Binnen de Volksbank geldt een centraal vastgesteld inkoopbeleid op basis waarvan wordt gecommuniceerd met de circa 6.000 actieve leveranciers.    

We geven leveranciers gelijke kansen. We selecteren de leverancier die het beste aansluit bij onze wensen en eisen tegen de laagste kosten in dat perspectief. Alle inkoopovereenkomsten zijn gebaseerd op de algemene inkoopvoorwaarden van de Volksbank. Daarnaast verwachten we van onze leveranciers dat zij onze duurzaamheidsverklaring ondertekenen. Daarin staan onze voorwaarden met betrekking tot verantwoord ondernemen. De verklaring is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de OESO-richtlijnen, de UN Global Compact en de kernverdragen van de International Labour Organization (ILO).  Naast het onderschrijven van deze internationale richtlijnen vragen we leveranciers te voldoen aan vier randvoorwaarden:

 1. Bedrijfsattitude: Verantwoord Ondernemen en dus ook duurzame inkoop vraagt om pioniersgeest, de wil om continu veranderingen te realiseren,met als resultaat verbeteringen voor en in de maatschappij;
 2. Transparantie: de leverancier moet verantwoording kunnen afleggen
  over gemaakte keuzes voor beleid, structuren en samenwerkings-overeenkomsten. De leverancier moet ook transparant en
  helder zijn over het gebruik van producten, diensten en in de voorwaarden daarvan;
 3. Keten overschrijdende verantwoordelijkheid: de leverancier neemt
  verantwoordelijkheid voor duurzaamheid in maar ook buiten de eigen
  productketen en draagt dat ook uit;
 4. Innovatie: de leverancier koppelt (de ontwikkeling van) zijn producten- en dienstenassortiment aan Verantwoord Ondernemen.


De inzet van de samenwerking is continue verbetering van producten vanuit het perspectief Verantwoord Ondernemen.

In gesprek met onze leveranciers

We gaan regelmatig het gesprek aan met onze belangrijkste leveranciers. Dat doen we in de reguliere overleggen waarin we de status en voortgang van de relatie bespreken. Deze overleggen vinden doorgaans één tot vier keer per jaar plaats. Voor die leveranciersrelaties stellen we een Service Level Agreement (SLA) op, waarin we beschrijven waaraan de geleverde diensten moeten voldoen. In de SLA nemen we ook duurzaamheidsaspecten op, zoals bijvoorbeeld ISO 14001 certificering.

In overleggen met de leverancier wordt de voortgang op de SLA besproken en wordt daarmee ook besproken wat de voortgang is op het gebied van duurzaamheid. Indien blijkt dat de prestaties onvoldoende zijn, worden mogelijkheden tot verbetering gezamenlijk besproken en wordt een verbetertraject ingezet. Voldoet het resultaat daarvan niet aan de vooraf gestelde eisen, en zullen eventuele recente wijzigingen van de leverancier deze niet corrigeren, dan bepalen de Volksbank en de leverancier in overleg op welke wijze en op welke termijn zij correcties implementeren of de samenwerking beëindigen.