Aansturing

Verantwoord ondernemen is verankerd in de kern van de Volksbank. Als gevolg is het onderwerp niet in een centraal orgaan, maar op verschillende plekken in de organisatie belegd. Naast overkoepelende verantwoordelijkheid voor het onderwerp, geven we specifiek aandacht aan duurzaam investeringsbeleid, duurzaamheid en het manifest, onderwerpen die zijn belegd in aparte afdelingen.

Overkoepelend

De voorzitter van de Directie draagt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en implementatie van het beleid voor verantwoord ondernemen. De voorzitter heeft dit vervolgens gedelegeerd aan de directie van de ASN Bank. Het Expertise Centrum Duurzaamheid (ECD) van de ASN Bank is verantwoordelijk voor de uitwerking van het duurzaamheidsbeleid en ondersteunt bij de implementatie. Het bedrijfshoofd ECD is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het ECD, de hoofd duurzaamheid van het ECD is verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid. Beide rapporteren aan de directie ASN Bank en zijn tevens verantwoordelijk voor het onderhouden van relaties met relevante belanghebbenden op hun terrein binnen en buiten de Volksbank. De implementatie van de duurzaamheidsstrategie is belegd bij diverse onderdelen van de bank. Het ECD rapporteert eens per kwartaal aan de Directie van de Volksbank over de voortgang op de strategie.

De Volksbank heeft een raad van advies om, naast de stakeholderdialoog, voldoende reflectie vanuit de buitenwereld te krijgen op thema’s die van belang zijn voor de organisatie. De raad komt drie keer per jaar bij elkaar en bestaat uit zeven leden uit het bedrijfsleven, de politiek, de wetenschap en maatschappelijke organisaties. De raad van advies behandelt thema’s die variëren van strategische tot operationele onderwerpen en van verantwoord ondernemen en manifest tot aan merkpositionering.

Investeringsbeleid

Intern vindt afstemming plaats met de afdeling duurzaamheidsbeleid & onderzoek van ASN Bank, de directeur manifest en de directeur duurzaamheid. Extern gaat het onder meer om het onderhouden en aanhalen van contacten met ngo’s (niet-gouvernementele organisatie), andere financiële instellingen, wetenschappers, politici en media. ASN Bank neemt het voortouw bij het onderhouden en implementeren van het investeringsbeleid, het beleid om te komen tot een klimaatneutrale balans in 2030 en het opzetten van andere initiatieven op het gebied van mensenrechten en biodiversiteit. Daarnaast zijn er relaties met commerciële afdelingen en stafafdelingen om ondersteuning te bieden bij het vaststellen van doelstellingen (kpi’s) en daadwerkelijk uitvoeren van deze doelstellingen. Deze afdelingen hebben de taak om de doelstellingen te realiseren. Het betreft het service center zakelijk beheer, financial markets en duurzaam wonen.

Manifest

Om het manifest verder te verankeren is op directieniveau een specifieke functie toegevoegd. De directeur manifest coördineert met name de culturele aanpassingen die samenhangen met de implementatie van de kerngedachten van het manifest.

Duurzaamheid

In 2016 is ook de positie van directeur duurzaamheid van de Volksbank gecreëerd om zorg te dragen voor de praktische uitwerking van de klimaatneutraal ambitie van de bank. Deze positie bestaat verder uit het aanscherpen van de identiteit en de positionering van de merken van de Volksbank alsmede het onderhouden en uitbouwen van het maatschappelijk netwerk.