De Volksbank logo de volksbank

SNS Bank rapporteert over 2015 een nettowinst van € 348 miljoen

SNS Bank passeert mijlpaal van 3 miljoen klanten.

Bankieren met de menselijke maat

 • Mensgericht: algehele verbetering van klant- en medewerkerstevredenheidsniveaus
 • Maatschappelijk: introductie van de Hypotheek Looptijdservice
 • Duurzaam: SNS Bank streeft naar een klimaatneutrale balans in 2030

Commerciële ontwikkelingen

 • SNS Bank verwelkomde 254.000 nieuwe klanten: netto groei van 119.000
 • Marktaandeel in nieuwe betaalrekeningen van 25% (2014: 21%)
 • Marktaandeel nieuwe particuliere hypotheken licht hoger op 4,1%;
  forse stijging nieuwe hypotheekproductie naar € 2,1 miljard (+35%)
 • Daling particuliere hypotheekportefeuille naar € 45,0 miljard door
  hogere aflossingen; marktaandeel gebaseerd op de totale portefeuille
  licht lager op 6,9%
 • Particuliere spaartegoeden stegen tot € 36,9 miljard (+3%); marktaandeel licht hoger op 10,9%

Financiële prestaties

 • Hogere nettowinst exclusief incidentele posten van € 335 miljoen
  (2014: € 294 miljoen), vooral als gevolg van lagere bijzondere
  waardeverminderingen op leningen
 • Toename nettowinst naar € 348 miljoen (2014: € 151 miljoen), onder
  invloed van omslag in incidentele posten (in 2014 bestonden de
  incidentele posten uit een resolutieheffing opgelegd aan Nederlandse
  banken en een bijzondere waardevermindering van goodwill)
 • Hogere gecorrigeerde efficiencyratio van 53,4% (2014: 44,7%),
  vooral als gevolg van hogere kosten in verband met verhoogde
  hypotheekactiviteiten, naleving van de nieuwe regelgeving en het
  bankentoezicht en de ontvlechting uit SNS REAAL
 • Verbeterde kredietkwaliteit particuliere hypotheekportefeuille: sterke daling van leningen in achterstand
 • Gecorrigeerd rendement op eigen vermogen van 10,7%, in lijn met 2014
 • SNS Bank hervat dividenduitkering en doet voorstel tot betaling aan NLFI van € 100 miljoen

Kapitaalratio's

 • Sterke Tier 1-kernkapitaalratio van 25,3% (ultimo 2014 op stand-alone basis: 18,3%)
 • Leverageratio steeg tot 4,7% (ultimo 2014 op stand-alone basis: 3,8%)
 • In oktober 2015 betrad SNS Bank met succes opnieuw de kapitaalmarkt
  met de uitgifte van € 500 miljoen aan Tier 2-obligaties ter versterking
  en diversificatie van haar kapitaalpositie Ontvlechting uit SNS REAAL
  en overdracht SNS Bank aan de Nederlandse staat
 • Ontvlechting van SNS Bank uit SNS REAAL en overdracht aan de Nederlandse Staat afgerond op 30 september 2015
 • Lening aan VIVAT voor jaareinde 2015 terugbetaald; kredietfaciliteit aan SNS REAAL in februari 2016 beëindigd
 • Advies NLFI aan minister van Financiën over de privatisering van SNS Bank niet eerder dan medio 2016

“In 2015 bleef SNS Bank zich inspannen om haar kernwaarden in praktijk te brengen. We boekten positieve commerciële resultaten en passeerden aan het einde van het jaar de mijlpaal van 3 miljoen klanten. Over het geheel genomen verbeterde de klanttevredenheid, verbeterde ons marktaandeel in nieuwe betaalrekeningen naar 25% en steeg de nieuwe hypotheekproductie. Onze nettowinst nam toe en onze sterke kapitaalpositie stelt ons in staat om een dividenduitkering aan onze aandeelhouder te hervatten. Met de definitieve ontvlechting uit SNS REAAL is de basis voor een zelfstandige toekomst gelegd”, aldus Maurice Oostendorp, directievoorzitter van SNS Bank.

“Met de definitieve ontvlechting uit SNS REAAL is de basis voor een zelfstandige toekomst gelegd” Maurice Oostendorp Directievoorzitter

Deel dit artikel

Persberichten