De Volksbank logo de volksbank

de Directie

De Directie is onder meer verantwoordelijk voor het bestuur, (het laten uitvoeren van) het (risico)beleid, de governance en de belangrijkste personele beslissingen binnen de Volksbank. De Directie zorgt voor een organisatiestructuur die effectieve besluitvorming, verantwoording en transparantie bevordert en waarborgt een adequaat risicobeheer.

Binnen de Directie is een Chief Risk Officer (CRO) benoemd, die primair verantwoordelijk is voor het risicomanagement en de ontwikkeling en implementatie ervan. Daarnaast houdt de CRO toezicht op de verschillende bedrijfsrisico’s. De CRO is verder verantwoordelijk voor het formuleren van de Risk Appetite Statement (RAS) en het vertalen hiervan naar concrete risicobeheersing en heeft geen commerciële aandachtsgebieden. In het risicobeleid wordt zowel rekening gehouden met financiële als niet-financiële risico’s. Voorbeelden van financiële risico’s zijn kredietrisico en liquiditeitsrisico. Niet-financiële risico’s zijn bijvoorbeeld reputatierisico en strategische risico’s. Omdat de CRO lid is van de Directie wordt gewaarborgd dat het gematigd risicoprofiel van de Volksbank betrokken wordt bij alle materiële beslissingen. Bij het uitoefenen van de risicobeheersfunctie houdt de bank rekening met systeemrisico’s. Hiermee worden de risico's bedoeld die de bank loopt door verstoringen van het financiële systeem. Negatieve effecten daarvan kunnen niet alleen ernstige gevolgen hebben voor dat financiële systeem, maar ook voor de reële economie. Dit systeemrisico wordt bijvoorbeeld meegenomen in de stresstesten die onze bank regelmatig uitvoert.

De Volksbank beschikt over een PE (permanente educatie)-programma voor de leden van de Directie. Het doel hiervan is het op peil houden, verbreden en verdiepen van hun kennis en deskundigheid. Het programma omvat zowel financiële als niet-financiële thema’s. Onderwerpen zoals corporate governance, zorgplichten, integriteit, gedrag en cultuur, risicomanagement, financiële verslaggeving, audit, maar ook relevante ontwikkelingen binnen de bank en binnen de financiële sector komen aan bod. Het PE-programma is zowel gericht op de Directie als geheel, als op de individuele leden van hiervan. Daar waar nodig verbreden en verdiepen de leden van de Directie hun kennis en deskundigheid ook op individuele basis, afhankelijk van de positie die zij binnen de Directie bekleden en hun kennis en deskundigheid. Voor nieuwe leden van de Directie wordt een kennismakingsprogramma gemaakt en zij volgen tijdens hun introductie ook - zoals elke medewerker van de Volksbank - het algemene introductieprogramma OPEN. Zie het hoofdstuk Corporate Governance (2018).